ЗА НАС / Профил на купувача

Закон за обществените поръчки

 

 
 

2015, сеп, 28

Сключен договор по обществена поръчка за доставка на въглища за отопление.

Информация

 

2015, сеп, 30

На 19.01.2015 г. бе извършено окончателно плащане по договор № 1032/11.12.2013 г. - Доставка на горива: 2. Въглища за отопление с CPV код 09111100-1,300 /триста/ м.т. +/- 20%, за обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива: 1.Газьол за отопление с CPV код 09134000-7, 2 700 000 /два милиона и седемстотин хиляди/ литра +/- 20%, 0,1% сяра, маркиран червен; 2. Въглища за отопление с CPV код 09111100-1,300 /триста/ м.т. +/- 20%; 3. Горива за ДВГ - бензин А95Н с CPV код 09132100-4,60 000/шестдесет хиляди/ литра +/- 15% и евродизел с CPV код 09134200-9,120 000/сто и двадесет хиляди/ литра +/- 15%, сключен с фирма „ПРИНТКОМ” ООД. Изплатената стойност по договора е 110 404,80 без ДДС.

 

2015, сеп, 30

На 24.09.2015 г. бе извършено окончателно плащане по договор № 1034/11.12.2013 г. - Доставка на горива: 1.Газьол за отопление с CPV код 09134000-7, 2 700 000 /два милиона и седемстотин хиляди/ литра +/- 20%, 0,1% сяра, маркиран червен, за обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива: 1.Газьол за отопление с CPV код 09134000-7, 2 700 000 /два милиона и седемстотин хиляди/ литра +/- 20%, 0,1% сяра, маркиран червен; 2. Въглища за отопление с CPV код 09111100-1,300 /триста/ м.т. +/- 20%; 3. Горива за ДВГ - бензин А95Н с CPV код 09132100-4,60 000/шестдесет хиляди/ литра +/- 15% и евродизел с CPV код 09134200-9,120 000/сто и двадесет хиляди/ литра +/- 15%, сключен с фирма „САКСА” ООД. Изплатената стойност по договора е 1 756 437,88 без ДДС.

 

2015, сеп, 28

Решение за класиране и определяне изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, сеп, 16

Оотваряне на ценови предложения на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР – НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, авг, 27

Протокол № 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците по открита обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, авг, 19

 ”На основание Техническо задание да се изготви за обект „СБР-НК” ЕАД, филиал Овча могила технически проекти за СМР” и извършено последно плащане.

Информация

 

2015, авг, 7

На 03.08.2015 г. бе извършено окончателно плащане по договор № РД-05-49/05.06.2015 г., за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 3 комплекта уреди за рехабилитация на открито за нуждите на 3 филиала на „СБР-НК” ЕАД, сключен с фирма „Данко Системс” ООД. Стойността на договора е 48 300,00 без ДДС и 57 960,00 лв. с ДДС.

Информация

 

2015, авг, 5

протокол за работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците по обществена поръчка с предмет: "Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити" по четири обособени позиции.

Информация

 

2015, авг, 5

На 17.07.2015 г. бе извършено окончателно плащане по договор № РД-05-63/01.07.2015 г., сключен с фирма „Хирон ТД” ЕООД, за доставка и монтаж на мебели за филиалите Поморие, Сандански, Баните Смолян, Вършец, Банкя и Централен офис на „СБР-НК” ЕАД. Стойността на договора е 61 087,27 без ДДС и 73 304,72 лв. с ДДС.

Информация

 

2015, авг, 5

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител, както и протокол № 2 и протокол № 3 от работата на комисията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД – филиал Велинград.

Информация

 

2015, авг, 4

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на закрит басейн за солена вода във филиал Поморие”.

Информация

 

2015, авг, 3

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител, както и протокол № 2 и протокол № 3 от работата на комисията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР – НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, авг, 3

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител, както и протокол № 2 и протокол № 3 за работата на комисията за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР – НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, юли, 30

сключен Договор № РД-05-79/27.07.2015 г. с предмет: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в стационарната база на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – филиал Банкя, находяща се в гр. Банкя, Столична община, област София-град, ул. Шейново №8 срещу единични цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в Приложение № 1 – Остойностена техническа спецификация, неразделна част от настоящия договор”.

Информация

 

2015, юли, 28

връщане на гаранция по Договор № РД-05-37/07.05.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 75 броя инвенторни климатици за в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – филиал Наречен ”

Информация

 

2015, юли, 24

информация, относно приключване на договори за физическа охрана на сградите на „СБР-НК” ЕАД по шест обособени позиции.

Информация

 

2015, юли, 23

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР – НК” ЕАД с уникален номер 00120-2015-0006 в РОП ще бъдат на 30.07.2015 г. от 16:30 часа в сградата на „СБР – НК” ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3

 

2015, юли, 23

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР – НК” ЕАД с уникален номер 00120-2015-0005 в РОП ще бъдат на 30.07.2015 г. от 16:00 часа в сградата на „СБР – НК” ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3

 

2015, юли, 22

Протокол за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР - НК" ЕАД.

Информация

 

2015, юли, 21

Протокол за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД.

Информация

 

2015, юли, 17

 информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД – филиал Кюстендил.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 13 – филиал Павел баня.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 12 – филиал Баня, Карлово.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 9 – филиал Велинград.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 8 – филиал Момин проход.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 7 – филиал Банкя.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 6 – филиал Баните - Смолян .

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 5 – филиал Кюстендил.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 1 – филиал Хисар.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 10 – филиал Сандански.

Информация

 

2015, юли, 10

информация за сключен договор за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР – НК” ЕАД за обособена позиция № 4 – филиал Нареченски бани.

Информация

 

2015, юли, 10

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на физическа охрана на обекти на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 09

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 09

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на физическа охрана на обекти на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 09

Протокол за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на закрит басейн за солена вода във филиал Поморие".

Информация

 

2015, юли, 08

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 08

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 08

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 07

Информация за сключен договор и приложения към него в профила на купувача за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на „СБР – НК” ЕАД за Централен офис – София и филиали Поморие, Сандански, Вършец, Банкя, с. Баните.

Информация

 

2015, юли, 06

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на "СБР - НК" ЕАД - филиал Велинград".

Информация

 

2015, юли, 06

Отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД".

Информация

 

2015, юли, 03

Протокол за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на "СБР - НК" ЕАД - филиал Кюстендил.

Информация

 

2015, юли, 01

Осигуряване на физическа охнана на обекти на "СБР - НК" ЕАД.

Информация

 

2015, юни, 30

Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР - НК" ЕАД"

Информация

 

2015, юни, 30

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособени позиции.

Информация

 

2015, юни, 29

На 29.05.2015 г. беше извършено последно плащане по договор № РД-05-37/07.05.2015 г. „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 75 БРОЯ ИНВЕНТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК” ЕАД-ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН. Стойността на договора е 59 175,00 лв. без ДДС.

 

2015, юни, 29

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособени позиции".

Информация

 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ  ПЛАЩАНИЯ В СБР-НК ЕАД ЗА ПЕРИОДА 01.06.-30.06.2015г.
               
№ на Договор
/дата/
Предмет на договора изпълнител основание за плащане
 
изплатена сума
 без ДДС
вид плащане
/периодично, авансово, междинно, окончателно/
дата на
 плащането
1 РД-05-44
/19.07.2013 г./
Доставка на хранителни продукти на едро
 за нуждите на „СБР-НК” ЕАД
„Панда ИП” ЕООД
ЕИК  131318482
чл. 4 т./4/
от договора
312 767,75 периодично  
2 РД-05-34
/19.06.2013 г./
1. Осигуряване на физическа охрана на обектите на „СБР – НК”ЕАД – филиал Хисар,
 гр. Хисар, ул. „Гурко” № 8, както следва: 1. физическа охрана на сградата на Детски санаториум – денонощна; 2. физическа охрана на балнеолечебница Нова баня – нощна;
3. физическа охрана на 1 Нефрологично отделение - нощна
"Тандем Гард” ЕООД
ЕИК 125575757
чл. 2.1.
  от договора
3 344,00 периодично 01.06.2015
3 РД-05-35
/19.06.2013 г./
Осигуряване на физическа охрана на обектите на „СБР – НК”ЕАД:
 нощна невъоръжена охрана на филиал Сандански, гр. Сандански, кв. Смилово – База 1Н
"Мега Секюрити Груп” ЕООД
ЕИК 131350590
чл. 2.1.
  от договора
834,20 периодично 04.06.2015
4 РД-05-36
/19.06.2013 г./
Осигуряване на физическа охрана на обектите на „СБР – НК”ЕАД:
 денонощна охрана на филиал „Св. Мина”, гр. Вършец, „Паркова зона” – сградата на лечебното заведение
"Мега Секюрити Груп” ЕООД
ЕИК 131350590
чл. 2.1.
  от договора
1 658,20 периодично 09.06.2015
5 РД-05-37
/19.06.2013 г./
Осигуряване на физическа охрана на обектите на „СБР – НК”ЕАД:
 Централен офис, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54 и Филиал Банкя, гр. Банкя, ул. Шейново № 8
"Мега Секюрити Груп” ЕООД
ЕИК 131350590
чл. 2.1.
  от договора
4 657,51 периодично 03.06.2015
6 № РД-05 -38
/24.06.2013 г./
Осигуряване на физическа охрана на обектите на „СБР – НК”ЕАД:
 филиал Баня, гр. Баня, общ. Карлово, ул. „Липите” № 1
"България Интернешънъл Секюрити” ЕООД
ЕИК 121262793
чл. 2.1.
  от договора
2 183,33 периодично 04.06.2015
7 № РД-05 -39
/24.06.2013 г./
Осигуряване на физическа охрана на обектите на „СБР – НК”ЕАД:
 филиал момин проход, с. Момин проход, общ. Костенец, ул. „Христо Белчев” №6
"България Интернешънъл Секюрити” ЕООД
ЕИК 121262793
чл. 2.1.
  от договора
2 500,00 периодично 12.06.2015
8 № РД-05-28
/29.04.2014 г./
Предоставяне на далекосъобщителни услуги
 от лицензиран оператор в следните обособени позиции:Позиция 3: Предоставяне на услуги за предаване на данни за нуждите на  „СБР-НК” ЕАД
Българска телекомуникационна
 компания АД
раздел Vчл.6.(1)
 от договора
4 908,80 периодично 26.06.2015
9 № РД-05-29
/29.04.2014 г./
Предоставяне на далекосъобщителни услуги
 от лицензиран оператор в следните обособени позиции:позиция 1: Предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS 
Българска телекомуникационна
 компания АД
раздел Vчл.6.(1)
 от договора
5 022,21 периодично 15.06.2015
10 № РД-05-30
/29.04.2014 г./
Предоставяне на далекосъобщителни услуги
 от лицензиран оператор в следните обособени позиции:Позиция 2: Предоставяне на фиксирани гласови услуги
Българска телекомуникационна
 компания АД
раздел Vчл.6.(1)
 от договора
1 821,14 периодично  
11 Борсов договор № 1034     /11.12.2013 г./ Доставка на газьол за отопление за нуждите на "СБР-НК" ЕАД "Сакса " ООД          ЕИК 131245283 раздел III чл.3.3 от договора 70 700,25 периодично 17.06.2015
12 Борсов договор № 1033     /11.12.2013 г./ Доставка на Бензин А 95 Н и Евродизел за моторните превозни средства на "СБР-НК" ЕАД "Петрол" АД        ЕИК 831496285 раздел III чл.3.3 от договора 6 526,70 периодично 07.06.2015
13 Борсов договор № 1830     /16.01.2015 г./ Доставка на въглища за отопление за нуждите на "СБР-НК" ЕАД "Принтком" ООД  ЕИК 831516898 раздел III чл.3.3 от договора 9 583,60 периодично 26.06.2015
14 № РД-05-26
/31.03.2015 г./
за обособена позиция 2
Юридически услуги, свързани с текущото правно
 обслужване на СБР-НК ЕАД, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по  Обособена позиция №2: Юридически услуги, свързани с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки
Адвокатско дружество
 „Мургова и партньори”
раздел IV
чл.12.(1) и (2) от договора
2 500,00 периодично 2.6.2015
15 № РД-05-38
/11.05.2015 г./
Технически проекти за СМР за обект СБР-НК ЕАД, филиал Овча могила ДЗЗД Консорциум ГГ-НИК чл. 5.1.
  от договора
15 900,00 междинно 03.06.2015
16 № РД-05-49
/05.06.2015 г./
Изработка и доставка на 3 комплекта уреда за рехабилитация на открито за нуждите на 3 филиала на СБР-НК ЕАД , като всеки комплект се състои по седем уреда, съгласно Приложение №1 - технически спецификации и Приложение № 2- техническо предложение "Данко Системс" ООД
ЕИК 115789385
чл.4 (1)
от договора
24 150,00 авансово 09.06.2015
17 № РД-05-34
/30.04.2015 г./
Изработване на технически проект по част "Газификация"
на СБР НК ЕАД, филиал Хисар
Климатроник ООД чл.2 (3) т.1
от договора
2 260,00 авансово  
18 № РД-05-34
/30.04.2015 г./
Изработване на технически проект по част "Газификация"
на СБР НК ЕАД, филиал Хисар
Климатроник ООД чл.2 (3) т.2
от договора
2 260,00 окончателно 17.06.2015

 

2015, юни, 26

Документация за открита обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР – НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, юни, 25

Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на мебели за нуждите на "СБР - НК" ЕАД за Централен офис – София и филиали Поморие, Вършец, Банкя, с. Баните".

Информация

 

2015, юни, 25

Протокол от работата на комисията за плучаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в "СБР - НК" ЕАД по 13 обособени позиции".

Информация

 

2015, юни, 24

Документация за открита обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД – филиал Велинград”.

Информация

 

2015, юни, 23

 отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособени позиции".

Информация

 

2015, юни, 22

отговор на искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: "Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по четири обособени позиции".

Информация

 

2015, юни, 19

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР – НК” ЕАД.

Информация

 

2015, юни, 18

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР – НК” ЕАД.

Информация

 

2015, юни, 18

„Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР -НК” ЕАД включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити” по четири обособени позиции.

Информация

 

2015, юни, 17

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обект: Площ от 2 /два/ кв.м. за поставяне на кафе-автомат и автомат за безалкохолни и закуски, собственост на "СБР -НК" ЕАД - филиал Сандански.

Информация

 

2015, юни, 17

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обект: Помещение с обща застроена площ 111,16 кв.м. предназначено за кафе-бар, собственост на "СБР -НК" ЕАД - филиал Сандански.

Информация

 

2015, юни, 15

Информация за сключен договор и приложения към него в профила на купувача за обществена поръчка с предмет: „Доставка на три комплекта уреди за рехабилитация на открито за нуждите на три филиала на „СБР – НК” ЕАД.

Информация

 

2015, юни, 5

Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД филиал Кюстендил.

Информация

 

2015, юни, 4

Ремонт на закрит басейн за солена вода във филиал Поморие

Информация

 

2015, юни, 3

Справка за извършени плащания в "СБР - НК" ЕАД за периода 01.05-31.05.2015 г.

Информация

 

2015, юни, 3

Информация за сключен договор по обособена позиция 1 за обществена поръчка с предмет: "Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити"

Информация

 

2015, юни, 3

Протокол от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на три комплекта уреди за рехабилитация на открито за нуждите на три филиала на "СБР - НК" ЕАД.

Информация

 

2015, юни, 1

Заповед за оттегляне на публична покана с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД – филиал Кюстендил.

Информация

 

2015, юни, 1

Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет:"Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР - НК" ЕАД.

Информация

 

2015, юни, 1

Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР – НК” ЕАД” .

Информация

 

2015, май, 26

Документация за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на мебели за нуждите на „СБР – НК” ЕАД” за Централен офис – София и филиали Поморие, Сандански, Вършец, Банкя, с. Баните.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот: ПЛОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален кОтговор на запитване за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК" ЕАД.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот: ПЛОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Баня, намиращa се в град Баня, ул.“Липите“№ 1, общ. Карлово, с обща полезна площ от 10 /десет/ кв.м. за продажба на сладолед, организирана в обект „Минерален плаж” – до централен вход на двора.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот:ПЛОЩ от 2/два/ кв.м. за поставяне на кафе-автомат и автомат за безалкохолни напитки и закуски, намираща се на входния салон на новата сграда, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Сандански, ул. „Полковник Дрангов” №1, гр. Сандански.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот: ПЛОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Баня, намиращa се в град Баня, ул.“Липите“№ 1, общ. Карлово, с обща полезна площ от 112 /сто и дванадесет/ кв.м. за поставяне на каравана, маси, столове и инвентар, организирана в обект „Минерален плаж” – западната част на двора.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот: ПЛОЩAДКА, с обща полезна площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м. за поставяне на щанд за продажба на плажни принадлежности и ПОМЕЩЕНИЕ с площ 40 /четиридесет/ кв.м. за съхранение на вещи, организирани в обект „Минерален плаж” – до централен вход на двора, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Баня, намиращи се в град Баня, ул.“Липите“№ 1, общ. Карлово.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот: ПОМЕЩЕНИЕ с обща застроена площ 111,16 /сто и единадесет и 0.16/ кв.м., предназначено за кафе-бар, състоящо се от бюфет – 77,66 кв.м., кухня /склад № 1/ - 16,75 кв.м и склад №2 – 16,75 кв.м., намиращо се на партерен етаж на База №1 – нова, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Сандански, в имот № 274, местност „Смилово”, землище на гр. Сандански.

Информация

 

2015, май, 25

Отдаване под наем на недвижим имот: ПЛОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Баня, намиращa се в град Баня, ул.“Липите“№ 1, общ. Карлово, с обща полезна площ от 85 /осемдесет и пет/ кв.м. за поставяне на каравана, маси, столове и инвентар, организирана в обект „Минерален плаж” – източната част на двора.

Информация

 

2015, май, 25

Заповед № РД-09-113 от 25.05.2015 г.

Информация

 

2015, май, 25

Отговор на запитване за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на "СБР-НК" ЕАД.

Информация

 

2015, май, 22

Сключен договор № РД-05-38 от 11.05.2015 г., въз основа на изпълнение на рамково споразумение № РД-05-40 от 24.06.2013 г.

Информация

 

2015, май, 21

Договор за паспортизация № РД-05-46-14/15.12.2014 г.

Информация

 

2015, май, 21

„Доставка на дезинфектанти, почистващи и перилни препарати за нуждите на „СБР – НК” ЕАД по три обособени позиции. - договори

Информация

 

2015, май, 20

„Доставка на три комплекта уреди за рехабилитация на открито за нуждите на три филиала на „СБР – НК” ЕАД”.

Информация

 

2015, май, 18

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР – НК” ЕАД.

Информация

 

2015, май, 15

„Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР – НК” ЕАД – филиал Кюстендил”

Информация

 

2015, май, 14

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР – НК” ЕАД.

Информация

 

2015, май, 14

Протокол за работата на комисията с предмет: "Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на "СБР - НК" ЕАД.

Информация

 

2015, май, 12

Оттегляне на публична покана с предмет ремонт на закрит басейн за солена вода във филиал Поморие.

Информация

 

2015, май, 12

Информация за сключен договор от 07.05.2015 за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 75 БРОЯ ИНВЕНТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК” ЕАД-ФИЛИАЛ НАРЕЧЕН“

Информация

 

2015, май, 11

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот - филиал Вършец и филиал Павел баня

Информация

Информация

 

2015, май, 8

Доставка и монтаж на мебели за нуждите на "СБР - НК" ЕАД за Централен офис - София и филиали Поморие, Сандански, Вършец, Банкя, с. Баните

Информация

 

2015, април, 28

Отговори на постъпили писмени искания за разяснения по условията на публична покана ID 9040801 в АОП, публикувана на 16.04.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, превод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити“ по пет обособени позиции.

Информация

Информация

 

2015, април, 24

Протокол от 20.03. – 24.04.2015 г. от работата на комисията назначена със Заповед № РД-09-45/20.03.2015 г. на Прокуриста на „СБР-НК” ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на инвенторни климатици за нуждите на „СБР-НК” ЕАД”

Информация

 

2015, април, 22

Информация относно приключил договор за СМР

На 31.03.2015 г. е извършено окончателно плащане по договор № РД-05-57/06.11.2012г. за извършване на СМР на обект „Захранване от водоизточника, изграждане на външна водопроводна система и вътрешна канализационна инсталация за захранване с минерална вода на процедурните звена във филиал Банкя”.

Основание за плащането – фактура № 000000038/31.03.2015 г.

Стойност на плащането – 55 150.27 лв. /петдесет и пет хиляди и сто и петдесет лева и 27 ст./

 

2015, април, 22

С деловодна информация с изх. № 39-15/22.04.2015г. е изпратена в АОП информация за изпълнението на договор № РД- 05-7/8.3.2013г. за обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи обхващащи ремонт и преустройство на процедурни звена в СБР - НК ЕАД филиал Хисар”. На 25.03.2015г. е извършено окончателно плащане на стойност 30 875,55 лв. без ДДС.

 

2015, април, 21

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура на СБР-НК ЕАД” по тринадесет обособени позиции.

Информация

 

2015, април, 16

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на СБР-НК ЕАД.

Информация

 

2015, април, 15

Договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2

Информация

 

2015, април, 07

„Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК” ЕАД по тринадесет обособени позиции”.

Информация

 

2015, март, 24

Информация

Решение за класиране на участници по процедура за дезинфектанти

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

2015, март, 21

Обявление - Баните

 

2015, март, 13

Информация

 

2015, март, 11

Информация

 

2015, март, 09

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 75 броя инверторни климатици за нуждите на „СБР-НК” ЕАД, филиал Наречен, Пловдивска област.

Информация

 

2015, март, 05

Информация

 

2015, февруари, 12

СЪОБЩЕНИЕ: За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на СБР-НК, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущо правно обслужване и Обособена позиция №2: Юридически услуги, свързани с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки“

Информация

Резултати 1 и Резултати 2 2015/03/30

 

2015, февруари, 12

СЪОБЩЕНИЕ: До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на дезифектанти, почистващи и перилни препарати за нуждитре на „СБР-НК” ЕАД”

Информация

 

2015, януари, 12

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.7 от Протокол №8/16.12.2014год. и Заповед № РД-09-10/09.01.2015г. на Прокуриста на „Специализирани болници за рахбилитация – национален комплекс” ЕАД,
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството КАФЕТАРИЯ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в партерния етаж на „СБР-НК” ЕАД – филиал Поморие, град Поморие, ул.“проф. Парашкев Стоянов“ № 7, обл. Бургас, с обща полезна площ от 38,00 кв.м. Предназначение на обекта на търга: КАФЕТАРИЯ. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец: 285,00 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път по следната банкова сметка с титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Поморие: IBAN: BG 72 UNCR 7000 1503 8811 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Размер на депозита: 145,00 лева, вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/ в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52; +359 2 987 31 76; +359 885 34 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Игна Георгиева Михайлова – организатор стопански дейности и управление на собствеността. Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или по банков път по следнaтa разплащателнa банковa сметкa: титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията. Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност – КАФЕТАРИЯ, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в:„Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 27.01.2015 год. 16:00 часа. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2015 ГОД. В 16:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 12.02.2015 год. 16:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търг КРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до : 11.02.2015 год. 16:00 часа.

 

 

2015, януари, 12

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.7 от Протокол №8/16.12.2014год. и Заповед № РД-09-8/09.01.2015г. на Прокуриста на „Специализирани болници за рахбилитация – национален комплекс” ЕАД,
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството ПЛОЩИ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Баня, намиращи се в град Баня, ул.“Липите“№ 1, общ. Карлово, с обща полезна площ от 4 /четири/ кв.м:
- площ от 2 /два/ кв.м. за поставяне на вендинг автомати (2бр. по 1 кв.м.) – за кафе и топли напитки, и за опаковани закуски и безалкохолни напитки, организирана пред регистратурата на лечебното заведение;
площ от 2 /два/ кв.м. за поставяне на вендинг автомати (2бр. по 1 кв.м.) – за кафе и топли напитки, и за опаковани закуски и безалкохолни напитки, организирана във фоайето на Централна баня. Предназначение на обекта на търга: инсталиране и експлоатация на вендинг автомати за кафе, топли и безалкохолни напитки и за опаковани закуски. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец: 180,00 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път по следната банкова сметка с титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Баня, Карлово: IBAN: BG 12 UNCR 9660 1036 7029 02; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Размер на депозита: 90,00 лева, вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52; +359 2 987 31 76; +359 885 34 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Игна Георгиева Михайлова – организатор стопански дейности и управление на собствеността. Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или по банков път по следната разплащателна банкова сметка: титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията. Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност – инсталиране и експлоатация на вендинг автомати за кафе, топли и безалкохолни напитки и за опаковани закуски, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в: „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 27.01.2015 год. 16:00 часа. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2015 ГОД. В 15:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 12.02.2015 год. 15:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търг КРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до : 11.02.2015 год. 16:00 часа.
 

 

2015, януари, 12

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.7 от Протокол №8/16.12.2014г. и Заповед № РД-09-7/09.01.2015г. на Прокуриста на „Специализирани болници за рахбилитация – национален комплекс” ЕАД,
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството представляващ 2 кв.м. площ в помещение с обща площ 24 кв.м. за поставяне на кафе машина и автомат за пакетирани закуски и напитки, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД – филиал Хисаря, намиращи се в град Хисаря, ул.“Генерал Гурко“№8, обл. Пловдив. Предназначение на обекта на търга: инсталиране и експлоатация на кафе машина и автомат за пакетирани закуски и напитки. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец: 115,00 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път по следната банкова сметка с титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Хисаря: IBAN: BG 75 UNCR 7000 1503 8825 49;
BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Размер на депозита: 55,00 лева, вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/ в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52; +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Игна Георгиева Михайлова – организатор стопански дейности и управление на собствеността. Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или по банков път по следната разплащателна банкова сметка: титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията. Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност – инсталиране и експлоатация на кафе машина и автомат за пакетирани закуски и напитки, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в: „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 27.01.2015 год. 16:00 часа. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2015 ГОД. В 14:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 12.02.2015 год. 14:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търг КРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до : 11.02.2015 год. 16:00 часа.
 

 

2015, януари, 12

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.7 от Протокол №6/17.09.2014 год. и Заповед № РД-09-9/09.01.2015г. на Прокуриста на „Специализирани болници за рахбилитация – национален комплекс” ЕАД,
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството БОЛНИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА СКЕНЕР, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращо се в Сграда физио и трудотерапия, в УПИ II-СКК, кв. 27, град Павел баня, ул. “Освобождение“№ 2, обл. Стара загора, с обща полезна площ от 168, 79 кв.м. Предназначение на обекта на търга: за СКЕНЕР. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец: 600,00 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път по следната банкова сметка с титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Павел баня: IBAN: BG 37 UNCR 9660 1036 3807 03;
BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Размер на депозита: 300,00 лева, вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52; +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Игна Георгиева Михайлова – организатор стопански дейности и управление на собствеността при „СБР-НК’ ЕАД. Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или по банков път по следната разплащателна банкова сметка: титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията. Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност – скенер, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 27.01.2015 год. 16:00 часа. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2015 ГОД. В 13:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 12.02.2015 год. 13:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търг КРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до : 11.02.2015 год. 16:00 часа.
 

 

2014, Декември, 23

Oбявява Утвърден протокол от 23.12.2014 г. от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ВТОРИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ”.

Информация

Обявявам сключен договор от 23.12.2014 г. и приложенията към него за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ВТОРИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ”.

Договор

 

2014, Декември, 12

Oбявява Утвърден протокол от 12.12.2014 г. от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на изпълнение на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ”.

Информация

Обявявам сключен договор от 12.12.2014 г. и приложенията към него за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ”.

Договор

 

2014, Декември, 05

ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЗАКРИТ БАСЕЙН ЗА СОЛЕНА ВОДА ВЪВ ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“

Разяснение

 

2014, Декември, 01

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9036830 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЗАКРИТ БАСЕЙН ЗА СОЛЕНА ВОДА ВЪВ ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“.

Информация

 

2014, Ноември, 06

РЕШЕНИЕ

Решение No РД-09-46-2/06.11.2014 г., за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Строително-ремонтни дейности на водолечебен сектор в „СБР-НК” ЕАД, филиал Павел баня.

Решение

 

2014, Ноември, 05

СЪОБЩЕНИЕ:

Oбявява Утвърден протокол от 05.11.2014 г., от работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на коридори и котелно отделение във филиал „Нареченски бани”.

Разяснение

 

2014, ноември, 3

Разяснение

Разяснение - 1

Разяснение - 2

 

2014, Октомври, 30

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“

Информация

 

2014, Октомври, 29

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9035299 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ВТОРИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“.

Информация

 

2014, Октомври, 27

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9035157 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ ПЪРВИ ОТ СТАЦИОНАРА НА ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“.

Информация

 

2014, Октомври, 21

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 101 г, ал.3 от ЗОП, обявява Утвърден протокол от 21.10.2014 г., от заседанието на комисията назначена по реда на чл. 101 г, ал.1 от ЗОП за класиране на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 55 броя инверторни климатици за нуждите на „СБР-НК” ЕАД.

Информация

 

2014, Октомври, 17

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 101 г, ал.3 от ЗОП, обявява Утвърден протокол от 17.10.2014 г., от заседанието на комисията назначена по реда на чл. 101 г, ал.1 от ЗОП за класиране на участниците по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на болнични стаи с три легла – без санитарен възел в основна сграда на „СБР-НК” ЕАД, филиал Баня.

Информация

 

2014, Октомври, 16

СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 101 г, ал.4 от ЗОП, обявява Утвърден протокол от 16.10.2014 г., от заседанието на комисията назначена по реда на чл. 101 г, ал.1 от ЗОП за класиране на участниците по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на извънгаранционна поддръжка и администриране на наличните в „СБР-НК” ЕАД сървъри, работни станции и комуникационна мрежа”.

Информация

 

2014, Октомври, 13

СЪОБЩЕНИЕ:

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КОРИДОРИ И КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ „НАРЕЧЕНСКИ БАНИ“

Информация

 

2014, Октомври, 07

СЪОБЩЕНИЕ:

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД ОБЯВЯВА:

На 10.10.2014 год. в 10:00 часа в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, ще се извърши публично отваряне на подадените оферти за участие в обявена с Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на болнични стаи с три легла – без санитарен възел в основна сграда на „СБР-НК“ ЕАД, Филиал Баня“, по реда на Глава VIIIа от ЗОП, с изх.№46 от 26.09.2014 год., публикувана в РОП при АОП: ID 9034120 oт 29.09.2014 год., както и в Профила на купувача от същата дата, на което могат да присъстват участниците, или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.
 

2014, Октомври, 07

СЪОБЩЕНИЕ:

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД ОБЯВЯВА:

На 10.10.2014 год. в 10:30 часа в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, ще се извърши публично отваряне на подадените оферти за участие в обявена с Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 55 броя инверторни климатици за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“, по реда на Глава VIIIа от ЗОП, с изх.№45 от 26.09.2014 год., публикувана в РОП при АОП: ID 9034118 oт 29.09.2014 год., както и в Профила на купувача от същата дата, на което могат да присъстват участниците, или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

 

2014, Октомври, 07

СЪОБЩЕНИЕ:

“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД ОБЯВЯВА:

На 10.10.2014 год. в 11:00 часа в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, ще се извърши отваряне на подадените оферти за участие в обявена с Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на извънгаранционна поддръжка и администриране на наличните в „Специализиране болници за рехабилитация – Национален Комплекс“ ЕАД сървъри, работни станции, и комуникационна мрежа“ по реда на Глава VIIIа от ЗОП, с изх.№44 от 26.09.2014 год., публикувана в РОП при АОП: ID 9034106 oт 29.09.2014 год., както и в Профила на купувача от същата дата, на което могат да присъстват участниците, или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.
 

2014, октомври, 7

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034449 С ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕМОНТ НА КОРИДОРИ И КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ "НАРЕЧЕНСКИ БАНИ".

1. - Архивиран пакет от документи

 

2014, октомври, 7

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034449 С ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА РЕМОНТ НА КОРИДОРИ И КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ "НАРЕЧЕНСКИ БАНИ".

1. - Архивиран пакет от документи

 

2014, октомври, 7

I. ОБЯВЛЕНИЕ

„СБР - НК” ЕАД, обявява Участника МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „АСКЛЕПИЙ” ООД с ЕИК:112537201 за спечелил обявения със Заповед №РД-09-91 от 11.09.2014 год. на Изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:
1.1. Недвижими имоти:
Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“:
1.1.1 Нова сграда – етаж 1 – МАНИПУЛАЦИОННА С ПРЕВЪРЗОЧНА – 2 помещения с полезна площ от 23,35 кв.м.;
1.1.2. Нова сграда – етаж 1: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №3 с полезна площ 11,86 кв.м.;
1.1.3. Нова сграда – етаж 1: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №5 с полезна площ 25,28 кв.м.;
1.1.4. Нова сграда – етаж 2: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №12 с полезна площ 12,80 кв.м.;
1.1.5. Нова сграда – етаж 2: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №13 с полезна площ 13,08 кв.м.;
1.1.6. Стара сграда – етаж 1: Вана №6 с полезна площ 7,13 кв.м.;
1.1.7. Стара сграда – етаж 2: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №17 с полезна площ 13,66 кв.м.;
1.1.8. Стара сграда – етаж 2: ФИЗИОТЕРАПИЯ №27, с 4 помещения с полезна площ 78,37 кв.м.;
1.1.9. Стара сграда – етаж 2: САЛОН ЛФК, с 3 помещения с полезна площ 56,59 кв.м.;
1.10. Стара сграда – етаж 2: ИНХАЛАЦИИ с полезна площ 7,51 кв.м.;
1.2.Заедно с движимите вещи, намиращи се в гореописаните помещения, по опис, както следва:
1.2.1. Апарат Радар „Луч“ – 2 с инв.№2041008;
1.2.2. Апарат Елтерм УВЧ-66 с инв.№2041024;
1.2.3. Галваностат с инв.№2041073;
1.2.4. Галваностат с инв.№2041074;
1.2.5. Апарат за инд.инхалация Аерозол с инв.№2041082;
1.2.6. Физиотерм с инв.№2041099;
1.2.7. Апарат Тонус 2 с инв.№2041119;
1.2.8. Апарат Тонус с инв.№2041141;
1.2.9. Стерилизатор с инв.№2041165;
1.2.10. Стерилизатор с инв.№2041244;
1.2.11. Апарат ултразвуков Аерозол с инв.№2041117;
1.2.12. Лампа Солукс с инв.№2041192;
1.2.13. Аудиометър /ЛМС-301-2/ с инв.№2041199;
1.2.14. Апарат за подводен масаж Тангентор с инв.№2041171;
1.2.15. Очила лекарски с инв.№2041215;
1.2.16. Апарат Магнит с инв.№2041219;
1.2.17. Апарат Магнит с инв.№2041220;
1.2.18. Стол гинекологичен с инв.№2041232;
1.2.19. Апарат Магнит с инв.№2041340;
1.2.20. Физиотерапевтичен прибор Интервак с инв.№2041252;
1.2.21. ОРЛ стол с инв.№2041258;
1.2.22. Апарат Полистим с инв.№2041275;
1.2.23. Инструменти за кабинет УНГ с инв.№2041288;
1.2.24. Инструменти за кабинет УНГ с инв.№2041296;
1.2.25. Велоергометър Е 405 инв.№2041307;
1.2.26. Апарат Магнит с инв.№2041204;
1.2.27. Колпоскоп с инв.№204728;
1.2.28. Ултразвуков апарат ГДР с инв.№204756;
1.2.29. Ултразвуков апарат ТУР с инв.№2041297.
на предложената от участника месечна наема цена без ДДС в размер на 1275,10 лв. /хиляда двеста седемдесет и пет лева и десет стотинки/.
 

II. ОБЯВЛЕНИЕ

„СБР - НК” ЕАД, обявява Участника „Самостоятелна Медико-Диагностична Лаборатория „Рамус” ООД с ЕИК:130586470 за спечелил обявения със Заповед №РД-09-92 от 11.09.2014 год. на Изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“ – Стара сграда, етаж 2 – ЛАБОРАТОРИЯ №11 – две преходни помещения с обща полезна площ от 29,90 кв.м. на предложената от участника месечна наема цена без ДДС в размер на 169,56 лв. /сто шестдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки/.
 

III. ОБЯВЛЕНИЕ

„СБР - НК” ЕАД, обявява Участника ЕТ „Д-р Алла Николова – АППДМ-ИП” град Велинград с ЕИК:112596000 за спечелил обявения със Заповед №РД-09-94 от 11.09.2014 год. на Изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“ – Стара сграда, етаж 2 – ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СТМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ с обща полезна площ от 27,54 кв.м. на предложената от участника месечна наема цена без ДДС в размер на 86,76 лв. /осемдесет и шест лева и седемдесет и шест стотинки/.
 

IV. ОБЯВЛЕНИЕ

„СБР - НК” ЕАД, обявява Участника „РАДИ-АС-ПЗ” ЕООД, град Велинград с ЕИК:202942298 за спечелил търга с предмет: Площ от 1 кв.м. за монтиране на кафе-машина – Стационарен блок – партер до входа в град Велинград, ул.”Гоце Делчев” № 38, на предложената от участника месечна наемна цена без ДДС – 213,00 лв. /двеста и тринадесет лева/.


 

 

2014, октомври, 1

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ID 626724 С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ПОЧИСТВАЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД.

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, септември, 29

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034120 С ПРЕДМЕТЪТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧЕНИ ДЕТАЙЛНО ПО-ДОЛУ, С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА БОЛНИЧНИ СТАИ С ТРИ ЛЕГЛА – БЕЗ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ В ОСНОВНА СГРАДА НА „СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ БАНЯ, КАРЛОВСКО, ГР. БАНЯ, УЛ. ЛИПИТЕ № 1“.

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, септември, 29

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034118 С ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 55 БРОЯ ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК“ ЕАД.

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, септември, 29

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9034106 С ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ В „СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС“ ЕАД СЪРВЪРИ, РАБОТНИ СТАНЦИИ, И КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА.

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014,септември, 15

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.3  от Протокол №4/30.04.2014 год. и Заповед №РД-09-90/11.09.2014 год.. на Изп.директор на„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД, ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството:  Площ от 1 кв.м. за монтиране на кафе-машина – Стационарен блок – партер до входа в град Велинград, ул. „Гоце Делчев“№38. Предназначение на обекта на търга: за монтаж на кафе-автомат. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години.Начална наемна цена за наем за 1 месец: 53,76 лв. без ДДС;Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи.Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок  до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път. Размер на депозита:20,00 лева,  вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ.  Срок на валидност на предложенията: 60  календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/ в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52;  +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща:  sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Красимир Николов Котов – координатор стопански дейности, както и  б/ в сградата на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” №19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Телефон за контакти: +359 359 5 35 22; електронна поща:  velingrad@rehabilitation.bgЛице за контакти: Илза Вълчева Попова–Управител на “СБР–НК” ЕАД, филиал Велинград. Цена на тръжната документация- 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или филиал Велинград или по банков път по следните разплащателни банкови сметки: а/. титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ, иб/. титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Велинград: IBAN: BG 06 UNCR 7000 1503 8819 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията.Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички физически и юридически лица,  регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК). Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в:  „Деловодство” на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, адрес: град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, и/или „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 30.09.2014 год. 16:00 часа.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2014 ГОД. В 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 17.10.2014 год. от 11:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търгКРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до: 16.10.2014 год. 16:00 часа.

 

2014,септември, 15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул.„Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.3 от Протокол №4/30.04.2014 год. и Заповед №РД-09-91/11.09.2014 год.. на Изп.директор на„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД,

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

1.1.Недвижими имоти: Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“:

1.1.1 Нова сграда – етаж 1 – МАНИПУЛАЦИОННА С ПРЕВЪРЗОЧНА – 2 помещения  с полезна площ от 23,35 кв.м.;

1.1.2. Нова сграда – етаж 1: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №3  с полезна площ  11,86 кв.м.;

1.1.3. Нова сграда – етаж 1: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №5   с полезна площ  25,28 кв.м.;

1.1.4. Нова сграда – етаж 2: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №12 с полезна площ  12,80 кв.м.;

1.1.5. Нова сграда – етаж 2: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №13 с полезна площ  13,08 кв.м.;

1.1.6. Стара сграда – етаж 1: Вана №6 с полезна площ 7,13 кв.м.;

1.1.7. Стара сграда – етаж 2: ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ №17 с полезна площ 13,66 кв.м.;

1.1.8. Стара сграда – етаж 2: ФИЗИОТЕРАПИЯ №27, с 4 помещения с полезна площ  78,37 кв.м.;

1.1.9. Стара сграда – етаж 2: САЛОН ЛФК, с 3 помещения с полезна площ 56,59 кв.м.;

1.10. Стара сграда – етаж 2: ИНХАЛАЦИИ с полезна площ  7,51 кв.м.;

1.2.Заедно с движимите вещи, намиращи се в гореописаните помещения, по опис, както следва:

1.2.1.  Апарат Радар „Луч“ – 2 с инв.№2041008;

1.2.2.  Апарат Елтерм УВЧ-66 с инв.№2041024;

1.2.3.  Галваностат с инв.№2041073;

1.2.4.  Галваностат с инв.№2041074;

1.2.5.  Апарат за инд.инхалация Аерозол с инв.№2041082;

1.2.6.  Физиотерм с инв.№2041099;

1.2.7.  Апарат Тонус 2 с инв.№2041119;

1.2.8.  Апарат Тонус  с инв.№2041141;

1.2.9.   Стерилизатор с инв.№2041165;

1.2.10. Стерилизатор с инв.№2041244;

1.2.11. Апарат ултразвуков Аерозол с инв.№2041117;

1.2.12. Лампа Солукс с инв.№2041192;

1.2.13. Аудиометър /ЛМС-301-2/ с инв.№2041199;

1.2.14. Апарат за подводен масаж Тангентор с инв.№2041171;

1.2.15. Очила лекарски с инв.№2041215;

1.2.16. Апарат Магнит с инв.№2041219;

1.2.17. Апарат Магнит с инв.№2041220;

1.2.18. Стол гинекологичен с инв.№2041232;

1.2.19. Апарат Магнит с инв.№2041340;

1.2.20. Физиотерапевтичен прибор Интервак с инв.№2041252;

1.2.21. ОРЛ стол с инв.№2041258;

1.2.22. Апарат Полистим с инв.№2041275;

1.2.23. Инструменти за кабинет УНГ с инв.№2041288;

1.2.24. Инструменти за кабинет УНГ с инв.№2041296;

1.2.25. Велоергометър Е 405 инв.№2041307;

1.2.26. Апарат Магнит с инв.№2041204;

1.2.27. Колпоскоп с инв.№204728;

1.2.28. Ултразвуков апарат ГДР с инв.№204756;

1.2.29. Ултразвуков апарат ТУР с инв.№2041297.

Предназначение на обекта на търга: за здравни дейности - специализирана извънболнична помощ. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена: Обща месечна наемна стойност на всички обекти /недвижими имоти и движими вещи/ в размер на 1275,10 лв. без ДДС. Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена. В наемната цена не са включени консумативни разходи.Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок  до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път. Размер на депозита: 600,00 лева,  вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ.  Срок на валидност на предложенията: 60  календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/ в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52;  +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща:  sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти:

Красимир Николов Котов – координатор стопански дейности, както и  б/ в сградата на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Телефон за контакти: +359 359 5 35 22; електронна поща:  velingrad@rehabilitation.bg Лице за контакти: Илза Вълчева Попова – Управител на  “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или филиал Велинград или по банков път по следните разплащателни банкови сметки: а/. титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ, и б/.  титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Велинград: IBAN: BG 06 UNCR 7000 1503 8819 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията.Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. Подаване на предложенията:Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в:  „Деловодство” на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, адрес: град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, и/или „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 30.09.2014 год. 16:00 часа. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и  актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява специализирана извънболнична медицинска  помощ, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2014 ГОД. В 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 17.10.2014 год. от 11:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търгКРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до: 16.10.2014 год. 16:00 часа.

 

2014,септември, 15 

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.3  от Протокол №4/30.04.2014 год. и Заповед №РД-09-92/11.09.2014 год.. на Изп.директор на„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД,

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството:  Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“ – Стара сграда, етаж 2 – ЛАБОРАТОРИЯ №11 – две преходни помещения с обща полезна площ от 29,90 кв.м. Предназначение на обекта на търга: за медико-диагностична лаборатория; СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец: : 94,20 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок  до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път. Размер на депозита: 40,00 лева,  вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ.  Срок на валидност на предложенията: 60  календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/ в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52;  +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща:  sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Красимир Николов Котов – координатор стопански дейности, както и  б/ в сградата на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Телефон за контакти: +359 359 5 35 22; електронна поща:  velingrad@rehabilitation.bgЛице за контакти: Илза Вълчева Попова – Управител на  “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Цена на тръжната документация- 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или филиал Велинград или по банков път по следните разплащателни банкови сметки: а/. титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ, и б/.  титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Велинград: IBAN: BG 06 UNCR 7000 1503 8819 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията.Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. Подаване на предложенията:Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в:  „Деловодство” на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, адрес: град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, и/или „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 30.09.2014 год. 16:00 часа. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и  актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност - медико-диагностична лаборатория,издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2014 ГОД. В 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 17.10.2014 год. от 11:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търгКРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до: 16.10.2014 год. 16:00 часа.

 

 2014,септември, 15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.3  от Протокол №4/30.04.2014 год. и Заповед №РД-09-93/11.09.2014 год.. на Изп.директор на„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД,

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на:

1.1. НЕДВИЖИМ ИМОТ:

Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“ – Стара сграда, етаж 2 – ЛАБОРАТОРИЯ №11 – две преходни помещения с обща полезна площ от 29,90 кв.м.

1.2.Заедно с движимите вещи, намиращи се в гореописаните помещения, по опис, както следва:

1.2.1. Ренгенов апарат Кугел – дентален с инв.№2041260;

1.2.2. Негативоскоп с инв.№2041221;

1.2.3. Ренгенови престилки – 2 броя  с инв.№981300367.

Предназначение на обекта на търга: за РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ – ЗЪБНИ СНИМКИ. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец:642,49 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок  до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път. Размер на депозита: 300,00 лева,  вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок на валидност на предложенията: 60  календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52;  +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти: Красимир Николов Котов – координатор стопански дейности, както и б/ в сградата на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Телефон за контакти: +359 359 5 35 22; електронна поща: velingrad@rehabilitation.bg Лице за контакти: Илза Вълчева Попова – Управител на  “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград.Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или филиал Велинград или по банков път по следните разплащателни банкови сметки: а/. титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис:IBAN: BG 27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ, и б/.  титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Велинград: IBAN: BG 06 UNCR 7000 1503 8819 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията. Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и  актуален документ, издаден от съответния компетентен орган,удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност –рентгенови зъбни снимки, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в: „Деловодство” на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, адрес: град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, и/или „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 30.09.2014 год. 16:00 часа.  ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2014 ГОД. В 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54,  от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 17.10.2014 год. 11:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търгКРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до: 16.10.2014 год. 16:00 часа.

 

 

2014,септември, 15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.3  от Протокол №4/30.04.2014 год. и Заповед №РД-09-94/11.09.2014 год.. на Изп.директор на„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД,

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството:  Обособени части от ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД, намиращи се в КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА град Велинград, ул.“Димитър Ив.Масларов“ – Стара сграда, етаж 2 – ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СТМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ с обща  полезна площ от 27,54 кв.м.;  Предназначение на обекта на търга: ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец: 86,76 лв. без ДДС; Стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена.В наемната цена не са включени консумативни разходи. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок  до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път. Размер на депозита: 40,00 лева,  вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ.  Срок на валидност на предложенията: 60  календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа: а/в сградата на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54; Телефон за контакти: тел: +359 2 980 35 52;  +359 2 987 31 76; +359 885 34 50 50; +359 887 30 31 00; факс: +359 2 987 61 21; електронна поща: sbrnk@rehabilitation.bg; Лице за контакти:

Красимир Николов Котов – координатор стопански дейности, както и б/ в сградата на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Телефон за контакти: +359 359 5 35 22; електронна поща:  velingrad@rehabilitation.bg Лице за контакти: Илза Вълчева Попова – Управител на  “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград. Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносими в касата на СБР-НК ЕАД-Централен офис или филиал Велинград или по банков път по следните разплащателни банкови сметки: а/. титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ, и б/.  титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Велинград: IBAN: BG 06 UNCR 7000 1503 8819 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията.Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: всички лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон като търговци, или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на Закона за лечебните заведения, като докажат това си качество с представянето на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), както и  актуален документ, издаден от съответния компетентен орган, удостоверяващ правата на търговеца да осъществява дейност – стоматологична помощ /дентален център/, издаден по реда и при условията на Закона за лечебните заведения. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.

Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в:  „Деловодство” на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, адрес: град Велинград п.к.4600, ул.“Искра” № 19, Курортна поликлиника – Нова сграда, етаж 3 – Администрация на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, и/или „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 30.09.2014 год. 16:00 часа.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2014 ГОД. В 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“  № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 17.10.2014 год. от 11:00 часа при същите условия и на същото място. При провеждането на повторен търгКРАЙНИЯ СРОК за приемане на заявленията за участие се удължава до: 16.10.2014 год. 16:00 часа.

 

2014, август, 28

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РАХБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС”ЕАД, СОФИЯ, бул. „Васил Левски”№ 54, на основание чл. 15 и сл. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение на Съвета на директорите по т.1 от Протокол №5/22.08.2014 год. и Заповед № РД-09-83/26.08.2014 г. на Изп.директор на „Специализирани болници за рехбилитация – национален комплекс” ЕАД,

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството: Отдаване под наем на: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА „КРЕМЪЧНА БАНЯ“ находяща се в град Велинград, кв.“Лъджене“, бул.“Съединение“, с обща полезна площ – 368,68 кв.м., състояща се от входно помещение-вани, коридор-вани, две помещения, всяко от които с по 4 броя вани, две помещения – бридж клуб, тоалетна, вход-баня-каса, съблекалня, душове, тоалетна и баня-басейн, построена в имот пл.№6765, с площ от 2260 кв.м., който попада в УПИ VII-7103 – „За парк и баня“, в квартал №1981 по плана на град Велинград, при граници на имота, в който е разположена гореописаната сграда: бул.“Съединение“ и парк на Община Велинград. Предназначение на обекта на търга: за обществена минерална баня за балнеолечебни и хигиенни цели. СРОК за отдаване под наем: до 3 /три/ години. Начална наемна цена за наем за 1 месец – 1272,00 /хиляда двеста седемдесет и два/ лева, без включен ДДС и стъпка на наддаване – 5% /пет процента/ от първоначалната цена или 63,60 /шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/. Начин на плащане на месечния наем: Месечните наемни вноски ще се заплащат авансово в срок до 5-то число на текущия месец. Плащането ще се извършва по банков път. Размер на депозита: 400,00 лева, вносим по банков път, най-късно – до изтичане срока за подаване на заявленията по следната гаранционна сметка с титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 07 UNCR 7000 1520 6692 35; BIC /банков код/: UNCR BGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок на валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от датата на провеждането на търга. Тръжната документация, се получава в сградата на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, находяща се на адрес: град Велинград п.к.4600, ул.“Гоце Делчев” № 38, /телефон за контакти: +359 359 5 33 59, факс: +359 359 5 54 91/, всеки работен ден след датата на публикуване на обявата за търга от 09:00 до 12:30 часа и от 13:00 до 16:30 часа, най-късно до 16:00 часа на 11.09.2014 год.; Цена на тръжната документация - 30 /тридесет/ лева без ДДС, вносима в касата на СБР-НК ЕАД-централен офис или филиал Велинград, или по банков път по следните разплащателни банкови сметки: а/. титуляр - СБР-НК ЕАД, Централен офис: IBAN: BG 27 UNCR 9660 1036 1378 01; BIC /банков код/: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ, и б/. титуляр – СБР-НК ЕАД, филиал Велинград: IBAN: BG 06 UNCR 7000 1503 8819 48; BIC /банков код/: UNCR BGSF Банка: УниКредит Булбанк, ЦУ. Срок за закупуване на тръжната документация: до изтичане срока за подаване на заявленията. Огледът ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа, до деня преди провеждане на търга, срещу документ за закупена тръжна документация. Подаване на предложенията: Всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа до деня преди разглеждане на предложенията в: „Деловодство” на “СБР – НК” ЕАД, филиал Велинград, адрес:: град Велинград п.к.4600, ул.“Гоце Делчев” № 38; и/или „Деловодство“ на „СБР - НК” ЕАД, Централен офис, адрес: град София п.к.1142, КРАЕН СРОК за приемане на заявленията за участие: 11.09.2014 год. 16:00 часа. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.09.2014 ГОД. В 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА “СБР – НК” ЕАД, ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, адрес: град София п.к.1142, бул.“Васил Левски“ № 54, от комисия, назначена съгласно чл.15а, ал.1 от Правилника за реда на упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Провеждане на повторен търг по смисъла на чл.15, ал.1, т.10 от ПРУПДТДДУК: 26.09.2014 год. 11:00 часа при същите условия и на същото място.

 

2014, август, 18

Решение

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, август, 8

Ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на Балнеосанаториум /Курортна поликлиника/ в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс”ЕАД, Филиал Кюстендил” , открита с Решение № РД-09-57/30.06.2014 г., ще бъдат отворени на 13.08.2014 г. от 12:30 часа в сградата на Възложителя, гр. София, бул.”Васил Левски” № 54, ет3, ст.2

 

2014, август, 05

На основание Заповед № РД-09-62-1 от 01.08.2014 г. на изпълнителния директор на СБР-НК, ЕАД за отмяна на Заповед № РД-09-62 от 08.07.2014 год. прекратявам обявеният конкурс за директор на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – филиали Баня Карлово, Банкя и Момин проход, поради допуснати съществени нарушения при обявяването му, а именно: При дефинирането на условията на които следва да отговарят лицата участващи в конкурса е нарушено изискването на чл.63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, а именно: „управител, съответно изпълнителен директор, на лечебното заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“.

В този смисъл чрез така формулираното изискване се нарушава законова разпоредба, която е в императив и не подлежи на тълкуване.

 

2014, юли, 28

Във връзка с офертно предложение по реда на ЗОП с предмет „Строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /Курортна поликлиника/ в „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД,филиал Кюстендил" Ви уведомяваме следното:

С оглед настъпили форсмажорни обстоятелства, а именно отсъствието на двама от членовете на комисията поради дългосрочен отпуск за временна неработоспособност и факта, че същите на предварително определената дата не могат да бъдат заменени от други служители притежаващи необходимата компетентност, отварянето на офертните предложения се отлага.

Със заповед на изпълнителният директор на СБР-НК ЕАД е формиран нов състав на комисия, която ще започне работата си на 30.07.2014 год.

Подадените от Вас документи в Плик №1 ще бъдат отворени от комисията в 12,00 часа в сградата на централен офис на „СБР-НК“ ЕАД: гр. София, бул. „Васил Левски“ №54, ет.3 стая №2

 

2014, юни, 30

Публична покана с предмет „Доставка на оборудване за хидротепария във водолечебен сектор в „СБР-НК“ ЕАД,филиал Банкя"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, юни, 30

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /Курортна поликлиника/ в „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД,филиал Кюстендил"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, юни, 25

Публична покана с предмет „Предоставяне на услуги по професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по четири направления за общо 102 (сто и две) лица в „СБР-НК“ ЕАД"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, юни, 24

Ценовите офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни дейности в стационар на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Наречен", открита със Заповед №РД-09-41/12.05.2014 г. ще бъдат отворени на 26.06.2014г. от 10.00ч. в сградата на Възложителя, на адрес: гр. София, бул.”Васил Левски” №54, ет.3.

 

2014, юни, 24

Публична покана с предмет „Доставка на лек автомобил за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, юни, 24

Публична покана с предмет Доставка на 4 комплекта уреди за рехабилитация на открито за нуждите на 4 филиала на „СБР-НК“ ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, юни, 20

Публична покана с предмет „Разработване и внедряване на система за създаване, съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, май, 22

 Открита процедура по ЗОП с предмет „Строително-ремонтни дейности на водолечебен сектор в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня“

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, май, 20

Публична покана с предмет "Доставка на система за обработка на документи"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, май, 12

Доставка на работно облекло, обувки и предпазни средства по проект "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в СБР - НК ЕАД"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, май, 12

Строително-ремонтни дейности в стационар на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Наречен

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, април, 17

Доставка и монтаж на 8 бр. хидродинамични легла за нуждите на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2014, април, 17

Строителна-ремонтни дейности в триетажен корпус на стационар на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Св.Мина, Вършец

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, септември, 17

Във връзка с публична покана за представяне на оферти за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на СБР-НК ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, както и превод на работни заплати на персонала уведомяваме всички заинтересовани кандидати, че посоченото в.т.6 изискване по отношение съдържанието на офертите за представяне на декларация по чл.50, ал.1,т.3 от ЗОП е неприложимо.

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, септември, 10

Публична покана за представяне на оферти за избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на СБР-НК ЕАД, включващо извършване на всички банкови операции свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, както и превод на работни заплати на персонала.

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, август, 28

Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността по предоставяне на болнична медицинска дейност в СБР-НК ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, август, 6

Публична покана за представяне на оферти за доставка на телевизори за нуждите на СБР-НК ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юли, 17

Публична покана за представяне на оферти за доставка на климатици за нуждите на СБР-НК ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юли, 5

Текущ ремонт СБР-НК филиал Банкя по две обособени позиции

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юли, 3

Разяснение по документация за участие в процедура по ЗОП с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юли, 2

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юни, 28

Доставка на постелъчен инвентар за нуждите на СБР-НК ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юни, 27

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО СТАНДАРТ ISO 9001:2008 В ДЕСЕТ ФИЛИАЛА НА СБР-НК ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, юни, 14

Разяснение по документация за участие в процедура по ЗОП с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, май, 31

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Предоставяне на далекосъобщителни услуги по три обособени позици"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, май, 20

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строително-монтажни работи обхващащи ремонт и преустройство в СБР-НК ЕАД, филиал Хисар"

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, май, 20

Решение за промяна на обявление и документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на професионално оборудване за перални помещения и кухненски блокове по две обособени позиции”

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, май, 14

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, май, 10

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на професионално оборудване за перални помещения и кухненски блокове по две обособени позиции”

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, май, 8

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД

(Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 25

Ценовите офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана на обекти на СБР-НК ЕАД по шест обособени позиции", открита с Решение РД-09-33/12.03.2012г. ще бъдат отворени на 26.04.2013г. от 15.30ч. в сградата на Възложителя, гр.София, бул.”Васил Левски” №54, ет.3.

 

2013, април, 12

Покана за доставка на медицинско облекло и обувки

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 11

Публична покана за постелъчен инвентар

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 11

Публична покана за обзавеждане за стаи

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 8

Публична покана за оценка на материални дълготрайни активи

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 8

Публична покана за доставка на компютърна техника

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 5

Офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи обхващащи ремонт и преустройство в СБР-НК ЕАД, филиал Хисар" ще бъдат отворени на 26.04.2013г. в 15.00 часа на посочения в обявлението адрес.

Офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 в десет филиала на „СБР – НК“ ЕАД" ще бъдат отворени на 24.04.2013г. в 11.30 часа на посочения в обявлението адрес.

Офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на външен комплекс за подводен масаж и откриване фасада на вътрешен басейн в СБР-НК ЕАД, филиал Поморие" ще бъдат отворени на 17.04.2013г. в 11.30 часа на посочения в обявлението адрес

Офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за изпълнение на аварийни, както и спешни и неотложни ремонти по предписания на контролни органи на сгради и съоръжения на филиалите на СБР-НК ЕАД за срок от 2 години" ще бъдат отворени на 26.04.2013г. в 11.00 часа на посочения в обявлението адрес.

 

2013, април, 5

Решение за промяна към документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008 в десет филиала на „СБР – НК“ ЕАД”.

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 4

Публична покана за избор на обслужваща банка.

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 2

Разяснение №2 към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Сключване на рамково споразумение с един изпълнител с предмет изработване на инвестиционни проекти за ремонтни дейности, преустройства и вертикална планировка на филиалите към "СБР-НК" ЕАД .

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 2

Разяснение към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Сключване на рамково споразумение с един изпълнител с предмет изработване на инвестиционни проекти за ремонтни дейности, преустройства и вертикална планировка на филиалите към "СБР-НК" ЕАД .

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, април, 2

Разяснение към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка - "Демонтаж на 3 броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3 броя нови пътнически асансьорни уредби за нуждите на СБР-НК ЕАД, филиал Поморие”.

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 28

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Преустройство и пристройка на част от балнеосанаториум - СБР-НК ЕАД, филиал Овча могила”"

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 27

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „"Строително-монтажни работи обхващащи ремонт и преустройство в СБР-НК ЕАД, филиал Хисар"

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 27

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за изпълнение на аварийни, както и спешни и неотложни ремонти по предписания на контролни органи на сгади и съоръжения на филиалите на „СБР-НК” ЕАД за срок от 2 години”

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 26

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008 в десет филиала на „СБР – НК“ ЕАД”

1. - Архивиран пакет от документи - документацията е качена на 26 март 2013 г. - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 25

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - "Сключване на рамково споразумение с един изпълнител с предмет изработване на инвестиционни проекти за ремонтни дейности, преустройства и вертикална планировка на филиалите на „СБР-НК” ЕАД.

1. - Архивиран пакет от документи - документацията е качена на 25 март 2013 г. - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 19

Документация за представяне на оферти за изработване на ланшафтен проект по всички части за терена на филиал Хисар към "СБР-НК" ЕАД

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 19

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на външен комплекс за подводен масаж и откриване фасада на вътрешен басейн в „СБР-НК” ЕАД, филиал Поморие

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 18

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електронни контролни разходомери за гориво за отоплителни инсталации”

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 13

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Демонтаж на 3 броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3 броя нови пътнически асансьорни уредби за нуждите на СБР-НК ЕАД, филиал Поморие”.

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, март, 12

Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана на обекти на СБР-НК ЕАД по шест обособени позиции":

1. - Архивиран пакет от документи - (Изтекъл срок за достъп до документацията)

 

2013, януари, 31

Изработване на технически проект по всички части за СМР в сградата на филиал Банкя към "СБР-НК" ЕАД, находяща се в гр. Банкя по предоставено техническо задание:

1. - Публична покана

2. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП

3. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП

4. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.50, ал.1 от ЗОП

5. - Техническо задание

6. - Техническа оферта

7. - Методика за оценка на офертите

8. – ЦЕНОВА ОФЕРТА

 

2013, януари, 9

Документ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги":

1. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

2. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

3. - СПИСЪК НА ПОЛЗВАНИТЕ ОТ СБР-НК ЕАД СТАЦИОНАРНИ И МОБИЛНИ НОМЕРА

 

2012, декември, 7

Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги:

1. - Публична покана

2. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП

3. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП

4. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.50, ал.1 от ЗОП

5. ВИДОВЕТЕ ЗАСТРАХОВКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИТИЕ

6. СПРАВКА ЗА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ДМА

7. ОПИС МПС

 

2012, ноември, 5

Изработване на технически проект по всички части за СМР в сградата на филиал Хисар къв СБР-НК ЕАД, находяща се в гр. Хисар по предоставено задание

1. - Публична покана

2. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП

3. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП

4. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.50, ал.1 от ЗОП

5. - Техническо задание

6. - Техническа оферта

7. - Методика за оценка на офертите

 

2012, октомври, 15

Покана за представяне на оферти за ивършване на СМР за изграждане на водопровод СБР филиал Банкя

1. - Публична покана

2. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП

3. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП

4. - Техническа спецификация

5. - Други

 

2012, октомври, 04

Покана за представяне на оферти за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електронни контролни разходомери за гориво за отоплителни инсталации

1. - Публична покана

2. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП

3. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП

4. - Техническа спецификация

 

2012, октомври, 02

Покана за представяне на оферти за доставка на радиаторни глидери

1. - Публична покана

2. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1 от ЗОП

3. - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5 от ЗОП

4. - Техническа спецификация